Jesteśmy pewni swojej jakości. Jeśli nasz produkt nie spełnia Twoich oczekiwań, gwarantujemy prawo zwrotu w ciągu 10 dni.

Więcej na ten temat w regulaminie sklepu.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.regaly24.pl
obowiązujący od 25 grudnia 2014r.

I. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady sprzedaży Towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem „www.regaly24.pl” przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym „www.regaly24.pl”, zasad dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym „www.regaly24.pl”, zwanej dalej Klientem, sposobów płatności przez Klienta umówionej ceny, tryb postępowania reklamacyjnego i warunki odstąpienia od umowy.

2. Sklep internetowy www.regaly24.pl jest prowadzony przez METALKAS Spółkę z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Deszczowej 63, 85-467 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139093, NIP 9671153563 i REGON 093076611 wysokość kapitału zakładowego 8 900 000 zł,
Adres do korespondencji:
METALKAS Sp. z o.o., 85-433 Bydgoszcz, ul. Św. M. Kolbego 48
Dane kontaktowe:
Adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Numer telefonu: + 48 52 370 60 10
Numer faksu: + 48 52 370 60 10

3. Ilekroć w Regulaminie występuje termin:

1/ Regulamin – oznacza to niniejszy regulamin,

2/ Sklep internetowy – oznacza sklep internetowy działający pod domeną www.regaly24.pl,

3/ Sprzedawca – oznacza właściciela i administratora Sklepu – METALKAS Sp. z o.o. siedzibą w Bydgoszczy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000139093, NIP 9671153563 i REGON 093076611,

4/ Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

5/ Klient – oznacza Konsumenta, a także inną osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność do czynności prawnych, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą pośrednictwem Sklepu internetowego,

6/ Towar – prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży,

7/ Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Klienta,

8/ Dział Obsługi – dział obsługi Klienta Sklepu internetowego; adres: 85-433 Bydgoszcz, ul. Św. M.Kolbego 48; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel. + 48 52 370 60 10

9/ Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U z 2014r. poz. 121 z późn. zm.),

10/ Ustawę o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014r., poz.827),

11/ System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu w ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne ( t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 243 z późn. zm.), potocznie określany Internetem.

4. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość korzystania ze Sklepu internetowego przy zastosowaniu następujących przeglądarek Firefox, Chrome, Internet Explorer 9 wzwyż i na ekranach o minimalnej rozdzielczości ekranu 1190 pikseli szerokości.

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.regaly24.pl. W celu złożenia oferty nabycia Klient wypełnia formularz zamieszczony na stronie Sklepu.

2. Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3. Zamawianie Towarów w Sklepie internetowym obejmuje następujące czynności: (1) wybranie Towarów do koszyka, (2) złożenie zamówienia, (3) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, (4) płatność.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. W terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia przez Klienta, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz ze wszystkimi istotnymi składnikami zamówienia, w szczególności: opis Towaru, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę.

6. Wraz z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia Sprzedawca prześle na wskazany przez Klienta adres e-mail zamówienie, informację o prawie odstąpienia od umowy, niniejszy regulamin w wersji PDF, wzór formularza odstąpienia od umowy w wersji PDF, linki do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.

7. Informacje o Towarach zawarte na stronach Sklepu internetowego, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

8. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z operatorem świadczącym na jego rzecz usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia składania kolejnego zamówienia. W celu uzyskania dostępu do konta Klient powinien podać login i hasło. Login i hasło są ciągiem znaków ustalonych przez Klienta, którym ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie.

III. Cena towarów

1. Ceny towarów umieszczone na stronie www.regaly24.pl są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT.

2. Ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy, które pokrywa zamawiający Klient w wysokości zależnej od wybranego sposobu dostawy towaru, zaproponowanego przez Sprzedawcę. Całkowite koszty dostawy zostają podane do wiadomości Klienta na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia. Informacje o kosztach związanych z wysyłką towaru znajdują się na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Warunki dostawy”.

3. Cena towarów widoczna na stronie sklepu internetowego www.regaly24.pl jest obowiązująca dla Klienta i Sprzedawcy w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany ceny towaru oferowanego w sklepie, jednak zmiana ceny towarów pozostaje bez wpływu na wartość zamówienia złożonego przez Klienta przed tą zmianą.

IV. Sposoby płatności

1. Klient może dokonać płatności w jednej z poniższych form:

1/ bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy nr 25 8142 0007 0042 6839 2000 0001 w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia

2/ gotówką przy odbiorze towaru od kuriera – płatność za pobraniem (zapłata uiszczana jest kurierowi)

3) gotówką przy odbiorze osobistym w salonie sprzedaży położonym w Bydgoszczy przy ul. Św. M. Kolbego 48

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. W razie wyboru przez Klienta opcji płatności za pobraniem, zapłatę za towar należy uiścić kurierowi przy odbiorze towaru.

V. Warunki dostawy

1. Wszystkie towary prezentowane w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 30 dni od daty wysłania Klientowi informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3. W przypadku zamówienia składającego się z kilku produktów o różnym czasie dostępności, a mającego zostać doręczonym w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od skompletowania pełnego zamówienia chyba, że strony postanowią inaczej.

4. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem wyspecjalizowanych operatorów pocztowych i firm kurierskich. Odbiór osobisty zamówionego Towaru jest możliwy w salonie Sprzedawcy położonym w Bydgoszczy przy ul. Św. M. Kolbego 48 lub w magazynie Sprzedawcy w Lisim Ogonie przy ul. Szczecińskiej 21-23. W razie osobistego odbioru Towarów Klient nie ponosi kosztów dostawy.

5. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a METALKAS Sp. z o.o. dotycząca zakupu Towaru w Sklepie internetowym ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany przez Klienta w zamówieniu. W przypadku osobistego odbioru Towaru miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta adres odbioru Towaru.

6. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Klientowi wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży Towaru tj. paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia oraz informacji, o których mowa w art. 12 ust.1 Ustawy o Prawach Konsumenta.

7. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Przed odebraniem przesyłki od kuriera zaleca się sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu. Jeżeli w chwili dostawy paczka posiada uszkodzenia, Klient ma prawo sporządzenia protokołu uszkodzeń w obecności kuriera i odmowy odbioru przesyłki.

8. Dostawy są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami.

9. Na każdym etapie składania zamówienia i jego realizacji, Klient może się skontaktować z Działem Obsługi Sklepu Internetowego na wskazany numer telefonu (opłata zgodna z cennikiem operatora) lub na wskazany adres poczty elektronicznej.

VI . Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta.

2. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej jako plik PDF „Wzór odstąpienia od umowy” dostępny tutaj.

4. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w następującej formie:
- elektronicznie poprzez wysłanie oświadczenia na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- pisemnej poprzez wysłanie oświadczenia na adres: Metalkas Sp. z o.o.,
85-433 Bydgoszcz, ul. Św. M. Kolbego 48

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7. Strony mają obowiązek zwrotu otrzymanych świadczeń niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Dla Konsumenta termin 14 dni liczy się od dnia, w którym odstąpił od umowy, a dla Sprzedawcy termin rozpoczyna bieg od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzecz inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Konsument dokona zwrotu zamówionego towar na adres: Metalkas Sp. z o.o., 85-467 Bydgoszcz, ul. Deszczowa 63

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VII. Rękojmia

1. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej konsumencką Sprzedawca na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za wady na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.

4. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Metalkas, 85-467 Bydgoszcz, ul. Deszczowa 67.

5. Pismo z zawiadomieniem o wadzie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, datę zakupu towaru, datę wystąpienia wady, opis wady i żądanie Klienta.

6. Sprzedawca rozpoznaje reklamację Konsumenta z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

VIII. Właściwość Sądu

1. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zapoznać się ze szczegółowymi zasadami dostępu do tych procedur na stronie internetowej www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz w siedzibach powiatowych rzeczników konsumentów i organizacji społecznych, które zgodnie z postanowieniami statutowymi zajmują się ochroną praw konsumentów (federacja konsumentów).

3. Konsument może skorzystać z mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały albo wybrać drogę sądownictwa polubownego, w szczególności stałych, polubownych działających przy WIIH, zarówno w stolicach województw oraz w oddziałach zamiejscowych.

IX. Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

1.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2013r., poz. 1422)

3. Klient dokonujący zakupu w Sklepie internetowym wyraża w toku rejestracji zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu wykonania przez Sprzedawcę zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Klientem. Klient ma prawo w każdej chwili do wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do realizacji zamówienia przez Sklep internetowy.

4. Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep internetowy są zawarte w zakładce Bezpieczeństwo i polityka prywatności pod adresem (Bezpieczeństwo i polityka prywatności).

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenie praw Klienta. W przypadku niezgodności jakichkolwiek postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w miejsce zakwestionowanych postanowień.

3. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (Regulamin sklepu). Dla realizacji zamówienia oraz praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy sprzedaży Klienta obowiązuje Regulamin, który zaakceptował przy składaniu zamówienia. Jeżeli Konsument uzna, że Regulamin, który zaakceptował jest mniej korzystny od aktualnego, może za uprzednim poinformowaniem Sprzedawcy zdecydować o wyborze Regulaminu aktualnego jako obowiązującego.

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regały24.pl obowiązujący do 24 grudnia 2014

I. Oferta handlowa

1. Towary oferowane w sklepie są przeznaczone do sprzedaży dla firm, instytucji i odbiorców indywidualnych, zakupy mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

2. Dostawy są realizowane na terenie RP, zamówienia składane przez klientów zagranicznych kalkulowane są bez kosztów transportu (podawane ceny są cenami EXW).

3. Wszystkie ceny zawarte w ofercie sklepu są podane w cenach netto, wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

4. W razie wątpliwości dotyczących oferty na www.regaly24.pl należy kontaktować się ze sprzedawcą. Zdjęcia wyrobów zamieszczone na stronie sklepu, a zwłaszcza ich kolorystyka, mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania lub wycofania towaru z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

II. Składanie zamówień i realizacja dostaw

1.Sprzedawcą jest:

Metalkas Sp. z o.o.

ul. Deszczowa 63

85-433 Bydgoszcz

NIP 967-11-53-563, REGON 093076611

KRS 0000139093 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydz. Gosp. KRS

 

2. Zamówienia należy składać na formularzu zamieszczonym na stronie sklepu.

3. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z informacją o terminie jego realizacji jest wysyłane wyłącznie pocztą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia.

4. Rezygnacja z zamówienia musi być przekazana pisemnie pocztą elektroniczną w terminie najpóźniej 2 dni od daty złożenia zamówienia.

5. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Kupujący powinien przed zakupem upewnić się u sprzedawcy, czy towar spełnia jego oczekiwania (dotyczy sposobu montażu, wyposażenia, wymiarów itp.). W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówienia uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do sprzedawcy.

7. Sprzedawca zapewnia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, będą służyły wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez sprzedawcę działalnością gospodarczą.

III. Warunki dostawy

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy.

2. Sprzedawca zastrzega możliwość przesunięcia terminu wysyłki, o czym poinformuje klienta oddzielnym mailem. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów o różnym czasie dostępności, a mającym zostać doręczonym w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od skompletowania pełnego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

3. Czas realizacji zamówienia liczy się od daty potwierdzenia, która jest określana każdorazowo dla poszczególnych produktów, przy uwzględnieniu dostępności produktów.

4. Informacje o kosztach związanych z wysyłką towaru znajdują się na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Warunki dostawy”. Dokładne koszty dostawy zostaną przedstawione przez pracownika obsługującego sklep w osobnej wiadomości e-mailowej.

5. Dostawa realizowana jest na adres Zamawiającego. Miejscem odbioru jest miejsce wskazane przez zamawiającego w zamówieniu, które musi być adresem, gdzie Zamawiający będzie mógł pokwitować dostawę towaru.

6. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowna wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.

8. Wyładunek z pojazdu i czynności z tym związane (wniesienie do biura, magazynu, usunięcie opakowania itp.) należą do obowiązków Zamawiającego.

9. Terminy dostaw są liczone w tygodniach od daty wystawienia potwierdzenia zamówienia.

IV. Warunki płatności

Klient dokonujący zakupu w sklepie może wybrać następując formy płatności:

a/ gotówka

b/ za pobraniem spedytora

V. Warunki gwarancji oraz odpowiedzialność za wady towaru

1.Wyroby objęte są 24-miesięczną gwarancją od dnia sprzedaży (tj. od dnia odbioru towaru).

2. Sprzedawca  nie ponosi odpowiedzialności z gwarancji za wady spowodowane przez Zamawiającego po odbiorze towaru i okolicznościami zewnętrznymi, których nie spowodował Sprzedawca lub firma spedycyjna.

3. Utrata gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawami, przeróbkami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy Zamawiającego.

4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest Zamawiający – Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, gwarancją nie jest objęte zużycie eksploatacyjne.

5. Jeżeli Klient w chwili odbioru stwierdzi, że przesyłka posiada uszkodzenia, powinien sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera. W takim przypadku zaleca się odmowę przyjęcia towaru.

6. Po uznaniu reklamacji stwierdzona wada jest usuwana na koszt Sprzedającego. W razie niemożności usunięcia wady następuje wymiana towaru na wolny od wad.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ZWROT TOWARU

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( tj. Dz.U z 2012r. poz. 1225 ) Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Zgodnie z ustawą dnia a 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( tj. Dz.U z 2012r. poz. 1225) Konsument powinien dokonać zwrotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

3. Zwrotowi nie podlegają towary, które są uszkodzone mechanicznie, produkty wykonane według indywidualnego zamówienia Klienta oraz towary niekompletne i posiadające ślady użytkowania.

4. Przesyłki wysyłane na koszt sprzedawcy nie będą przyjmowane.

5. Środki pieniężne za zwracany towar będą przelewane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

VII. Pozostałe warunki

Niniejsze warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów kupna-sprzedaży dotyczących sprzedaży towaru według oferty regaly24.pl dla sklepu internetowego, zawartych pomiędzy klientem i sprzedawcą i są integralną częścią zamówienia. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U Nr 141, poz. 1176 ze zm.) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U z 2012r., poz 1225).

Przetwarzanie danych osobowych następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

Najczęściej kupowane

62.73 PLN


121.77 PLN


77.49 PLN


92.25 PLN


116.85 PLN